SISTEM ZA ODIMLJAVANJE

Sistemi za odvođenje dima u slučaju požara - ODIMLJAVANJE

Funkcija dimnih i toplotnih ventilacionih sistema je definisana u standardima i specifikacijama brojnih zemalja, kao što je regulativa DIN 18232 koja kaže:

FUNKCIJA VENTLACIONIH SISTEMA JE ISPUŠTANJE DIMA I TOPLOTE U SLUČAJU POŽARA, I SMANJIVANJE INTENZITETA DEJSTVA VATRE NA STRUKTURU OBJEKTA

Osnovni princip na kome se baziraju SISTEMI DIMNE I TOPLOTNE VENTILACIJE je odstarnjivanje toplote i dima iz objekta koji se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom zaštitu ljudskih života i vlasništva.

U početnim fazama požara toplota, dim i vreli gasovi se dižu do plafona, a zatim se šire i obrazuju gust sloj koji se spušta ka dole.

Ranim otvaranjem krovne ventilacije podstiče se kontinualno odstranjivanje toplote i dima, i na taj način se ostvaruje pokušaj postizanja ravnoteže između stope po kojoj se proizvode toksični užareni gasovi i stope u kojoj se isti izbacuju van putem ventilatora.

U slučaju vatre, dima i sagorevanja gasova unutar zgrade, dolazi do brzog širenja slojeva dima, odnosno do ispunjavanja prostora dimom u vrlo kratkom vremenskom roku.

Cilj ventilacije je da se obezbedi dovoljno jasna vidljivost, evakuacija i da se vatrogascima omogući prilaz. Takođe, putem ventilacionih otvora smanjuje se temperature i rizik od urušavanja objekta.

D+H Euro-SHEV omogućava konstrukciju automatskog odvođenja toplote i dima, a prema standardu DIN EN 12101-02, što je i glavni proizvod iz široke palete proizvoda.

Ponuda D+H nudi novu električnu tehnologiju odimljavanja i ventilacije za sve vrste potreba, za odvođenje dima izvan prostora, a posebno u slučajevima kada je velika koncentracija dima i toplote, naročito u velikim zgradama.

Oprema za odvođenje dima - odimljavanje

  • Elektropokretači - motori za otvaranje prozora, laterni
  • Paneli za programiranje, upravljanje i kontrolu
  • Detktori, alarmi, ručni javljači
  • LSC ventilacija i odvođenje dima iz otvora za liftove
  • Protivpožarna vrata
LIFT SMOKE CONTROL LSC - sistem za ekstrakciju dima iz liftova

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.