SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA

Stabilni sistemza GAŠENJE POŽARA I ZAŠTITU KUHINJA

U kuhinjama veliku opasnost i rizik za pojavu požara predstavljaju tiganji i friteze zbog zapaljivog ulja kao i roštilj zbog otorenog plamena - temperatura paljenja masnoća je 350°C. Problem predstavlja i brzo širenje požara u kuhinji.

Sistem za gašenje kuhinja aktivira se nakon detekcije povišene temperature preko specijalnog alarma za detekciju temperatura posle par sekundi ili preko ručnog aktiviranja sistema.

Gašenje se vršipoprincipugušenjaihlađenja, i saponofikovanja masti u fritezama.

U slučaju pojave vatre, termo elementi pucaju i oslobađaju gas CO2, koji potiskuje iz boce specijalnu tečnost za gašenje koja veoma brzo rashlađuje prostor i saponifikuje preostalu količinu masti i ulja.

Monitoring se vrši preko termo elemenata ili detekcionog creva koji su postavljeni u ugroženim zonama.

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.