SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA

Sistem za gašenje požara –UGLJEN-DIOKSIDOM CO2

SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA UGLJEN-DIOKSIDOM su jedni od najstarijih sistema za gašenje požara.

Kod sistema potpune zaštite od požara, zaštita ugljen-dioksidom se smatra najpovoljnijim zbog velike efikasnosti gašenja požara, kao i ekonomske cene samog gasa.

CO2 sistem za gašenje požara koristi se za zaštitu objekata u kojima se čuvaju zapaljive tečnosti, gasovi i elektro oprema. Primena: Lakirnice, skaldišta boja i lakova, ulja , trafostanice , turbine, itd

Primena: Lakirnice, skaldišta boja i lakova, ulja, trafostanice, turbine, itd.

CO2 sistem gasi požar preko smanjivanja koncentracije kiseonika u prostorijama.

CO2 sistem može da bude pod:

 • Visokim pritiskom - kada se gas čuva u bocama pod visokim pritiskom
 • Niskim pritiskom - kad se gas čuva u rezervoarima pod niskim pritiskom koji se održava
 • rashladnim uređajem

Sistem se primenjuje za

 • zapreminsko (volumensko) gašenje u prostoriji
 • lokalno gašenje određenih delova u velikim prostorijama

Gašenje požara ugljen-dioksidom niskog pritiska:

 • Primenjuje se u slučaju da je potrebna veća količina gasa za gašenje požara;
 • Požar može da se gasi u jednoj ili više zona;
 • Rezervoarisuveličine 3.5 t, 5t, 7,5t, 10t, 15t i 20t;
 • Ugljendioksid nalazi se u rezervoaru u tečnom stanju pod pritiskomod 20
  bara i temperaturi od -20°C.

Gašenje požara ugljen-dioksidom visokog pritiska

 • Primena kod objekata male do srednje veličine;
 • Sistem se sastoji od baterije boca;
 • Kontrola gubitka gasa u boci vrši se merenjem težine boce;
 • Mehaničko zaključavanje uređaja;
 • Aktiviranje može biti električno, pneumatsko i mehaničko,

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.