SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA

Sistemi za gašenje požara PENOM

Objekti visokog požarnog opterećenja kao što su Rezervoari sa motornim benzinima i dizel gorivom, avio hangari, magacini boja i lakova zahtevaju specijalan pristup gašenja požara ukoliko do njega dođe. Na ovakvim objektima najčešće se ugrađuje instalacije za gašenje sa penom. Mehanizam gašenja se ogleda u prekrivanju gorive materije filmom koji pravi pena, rashlađivanjem i ugušenjem požara ispunjenjem zapremine prostora stvorenom penom.

Gašenje penom je moguće I sa većih udaljenosti preko specijalnih topova-monitora za gašenje

Princip rada sastoji se u stvaranju pene u specijalnim mešačima u koje se u određenjoj koncentraciji dovodi voda i posebno penilo. Takav ekstrakt-emulzija se sprovodi do posebnih generatora pene-mlaznica koje uz pomoć vazduha stvaraju penu. Ovakvi sistemi rade u kombinaciji sa drenčer ventilima.

Za razliku od drenčer sistema, u instalacijama za gašenje penom postoje rezervoari i pumpe za ekstrat penilo, specijalni venturi ili hidromotorni mešači, mlaznice za penu, rasipači pene I ostala prateća oprema u zavisnosti od tipa objekta koji štitimo.

Prednost sistema gašenja PENOM:

  • Gašenje penom je moguće i sa većih udaljenosti preko
    specijalnih topova - monitora za gašenje.
  • Monitori mogu biti pokretani hidraulično ili ručno.

AUTOMATSKI MEŠAČ PENE
Sa hidromotornim pogonom FireDos. Izuzetan kvalitet i preciznost mešanjapene. Velika pouzdanost sistema. Pogodan za sve vrste instalacija gde se koristi pena, može se koristiti u Ex zonama. Sistem može da koristi morsku vodu.

MEMBRANSKI TANK SA VENTURI MEŠAČEM PENE
Pogodni za rafinerije i drugu hemijsku industriju.
Jednostavno održavanje

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.