SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA

Stabilni sistemi gašenja čistim agensima: VK 1230 NOVEC™ 1230, VK200

NOVEC™ 1230

Pripada grupi halokarbona, hemijskih ekoloških sredstava za gašenje požara, koji ne oštećuju materijalna dobra, niti čovekovu okolinu. Važna osobina ovoga gasa je da u koncentraciji potrebnoj za gašenje nije štetan za ljude, pa može da se koristi u prostorima sa stalnim boravkom ljudi.

Novec™ 1230 se nalazi u bocama u tečnom stanju, a za gašenje je potrebna veoma mala količina gasa.

Zbog visoke gustine tečnosti i niske koncentracije potrebnog sredstva za gašenje, boce kojes adrže Novec™ 1230 ne zauzimaju mnogo prostora, te su pogodne za instalaciju u gotovo svako okruženje.

VK-200

Takođe sredstvo iz grupe halokarbona, koristi se za zaštitu objekata u kojima je smeštena specifična i skupa oprema, gde ne sme biti prekida u poslovanju i oštećenja oprema u slučaju aktiviranja sistema. Pri tome je potrebno efikasno gašenje, brzo delovanje, kako ne bi bilo opasnosti za ljude i štete po životnu sredinu. Ima uticaja na GVP (global warming potential)

Oblast primene NOVEC 1230 I VK-200:

 • Server sobeidrugi IT objekti,
 • Arhive,
 • Telekomunikacioni centri,
 • Kontrolne sobe i upravljačke stanice,
 • Kontrolne sobe za procesnu industriju,
 • Rek ormari, itd.

Prednosti sistema Novec 1230 i VK-200

 • Bez potrebe za dodatnim održavanjem
 • Bezbedno korišćenje
 • Bez smanjene vidljivosti
 • Sadrži svega nekoliko komponenti
 • Instalacija zauzima mali prostor
 • Vreme proticanja 10 sekundi

GAŠENJE REK ORMARA - Protivpožarni sistem za 19" rekove, MINIMAX 1U

Novi Protivpožarni sistem,specijalno dizajniran za ugradnju u zatvorene REK ormane 19 nudi savršenu zaštitu od požara optimizovanu za IT oblasti.

Mogućnost da se sistem smesti u REK orman, daje višestruke prednosti kao što su skalabilnost, modularno povezivanje za velike sisteme, mali gabariti i mogućnost redundanse i integrisani sistem za napajanja.

Sistem za gašenje požara, uzima uzorke vazduha iz celog kabineta preko posebno perforiranih cevi koje su ravnomerno provučene kroz ceo prostor kabineta koji se štiti. Aspiracioni sistem za detekciju požara je opremljen sa detektorima koji mogu biti podešenei na nivo visoke i normalne osetljivosti.

Na ovaj način,ostvarujemo dvozonsku zavisnost dva različita praga alarma na uređaju koji u prvi mah daju signalizaciju alarma u slučaju požara I neposredno zatim u određenom vremenu aktiviraju gašenje. Merenje vrednosti alarmnog signala vrši inteligentni mikrokontroler sa malom tolerancijom na grešku za otkrivanje požara.

Ovakav sistem za gašenje požara može biti nezavistan za svaki rek posebno, modularan za više rekova sa nadzorom preko jednog aspiracionog detektora. Takođe sistem se može upariti sa postojećom dojavom požara I biti aktiviran preko nje ili manuelno

Integrisani sistem za gašenje požara se sastoji od specijalnog kontejnera sa agensom za gašenje požara Novec™ 1230, sa ventilom sa integrisanim mehanizmom za aktivaciju i monitoringom pražnjenja 1U jedinice,i posebno dizajniranim mlaznicama.

Geometrija mlaznica osigurava da se agens prilikom izlaska raspršava, prelazi u gasovito stanje i postiže visok efekat gašenja.

Nezavisno integrisano napajanje osigurava onomiju rada od od četiri sata preko baterije.

Sistem je opremljen sa dvolinijskim LCD displejem i dodatnim LED indikacijama za status stanja, alarma i greške u sistemu,

Beznaponski kontakti u sistemu su dostupni za dalja obaveštenja o alarmnim situacijama i greškama u sistemu, I mogu se proslediti na centralni sistem za nadzor i upravljanje u objektu.

SISTEMi za dojavu požara
Specijalno dizajnirane aplikacije za rano
otkrivanje i gašenje požara u svim
privrednim oblastima.

SISTEMi za gašenje požara
Stabilne i mobilne instalacije za gašenje
požara, sprinkler instalacije, drenčer i
sistemi sa čistim agensima.

SISTEMi za odimljavanje
Odstranjivanje toplote i dima iz objekta koji
se nalazi u požaru, naglašavajući pri tom
zaštitu ljudskih života i vlasništva.

sistemi za prirodnu ventilaciju
Regulacija sobnih uslova i prilagođavanje
individualnim potrebama od ručne do
potpuno automatizovane ventilacije.